«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat?in akide konusunda ve diğer dini konulardaki usulü nedir?

Sünnet ve'l-Cemaat'in akîde ve diğer dîni konulardaki  usûlü, Allah'ın Kitâbı'na, Peygamberi صلى اللّٰه عليه وسلم 'in Sünneti'ne ve râşid halifelerin gittiği yola sımsıkı sarılmaktır.

Çünkü Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: '(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.' (Âl-i İmrân: 31). 'Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!' (Nisâ: 80). 'Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının.' (Haşr: 7).

Bu âyet ganimetlerin paylaştırılması hakkında da olsa, diğer şer'î konularda öncelikle geçerlidir. Peygamber صلى اللّٰه عليه وسلم Cuma günü insanlara şöyle hitap ediyordu: 'Sözün en hayırlısı Allah'ın Kitâbı'dır. Rehberliğin en hayırlısı Muhammed  صلى اللّٰه عليه وسلم 'in rehberliğidir. (Dînî) işlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir. Sonradan icat edilen her şey bid'attir, her bid'at bir sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.'(1)

'Sünnetime ve benden sonra gelecek, hidâyete mazhar olmuş râşid  halifelerin sünnetine sımsıkı sarılın. Bu sünnetlere adeta azı dişlerinizle  ısırırcasına sımsıkı tutunun. Dînde sonradan ortaya çıkan işlerden sakının. Çünkü dîn adına sonradan ortaya atılan her şey bid'attir ve her bid'at de sapıklıktır.'(2)

Bu konuda daha pek çok nas vardır. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in yolu ve yöntemi Allah'ın Kitâbı'na, Peygamber صلى اللّٰه عليه وسلم 'in Sünneti'ne ve ondan sonraki râşid halifelerin gittiği yola sımsıkı sarılmaktır.

İşte bundan dolayı, onlar dîni ayakta tutar ve Allah'ın şu âyetine imtisâlen dînde ayrılığa düşmezler: 'Sizin için dînden, Nûh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrâhîm'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya tavsiye ettiğimizi teşrî buyurdu. Şöyle ki: Dîni dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.' (Şûrâ: 13). Onların arasında, her ne kadar câiz ictihattan kaynaklanan ihtilâflar meydana gelse de bu ihtilâf kalplerinin ayrılmasına yol açmaz. Bilakis onların ictihattan kaynaklanan ihtilâfları olsa bile bir birleriyle ülfet ettiklerini ve birbirlerini sevdiklerini görürsün.

 

Kaynaklar:

(1) Müslim, Kitâbu'l-Cumua, Bâbu Tahfîfi's-Salâti ve'l-Hutbe (867) (43).
(2) Ebû Dâvûd, Kitâbu's-Sünne, Bâbu Fî Luzûmi's-Sünne.