«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Âlemler Rasûlullah İçin mi Yaratıldı?

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî rahimehullah'a Soruldu: Âlemler Rasûlullah İçin mi Yaratıldı?

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî rahimehullah'a Soruldu: Âlemler Rasûlullah İçin mi Yaratıldı?

Muhakkak ki Allah tebâreke ve teâlâ kullarını, kendisine yapılacak olan ibâdet görevini hakkıyla yerine getirmeleri için yaratmıştır.

Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurur: «Cinleri ve insanları -başka bir şey için değil- bana ibâdet etsinler diye yarattım.

Onlardan ne herhangi bir rızık istiyorum ne de beni doyurmalarını istiyorum. Şüphesiz ki Allah'tır Rezzâk olan, metîn kuvvet sâhibi.» [Zâriyât, 56-58]

Bu âyet, Allah tebâreke ve teâlâ'nın insanları ve cinleri yaratmasındaki hikmeti sarîh bir nas ile ortaya koymaktadır.

Bu hikmet, Allah tebâreke ve teâlâ'ya ibâdet etmektir.

Bu da, arap olsun acem olsun, müslümanlardan pek çoğunda yaygın bir inanç olan, Allah'ın mahlûkâtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yarattığının bâtıl oluşuna apaçık bir şekilde işaret etmektedir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun efendisidir.

Beşerin efendisi olduğu sahîh hadîsin nassı ile sâbittir.

Kendisinin getirdiği sünnette bir aslı olmayan şekilde medh edilmesine hâcet yoktur.

İnsanların çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iftirâda bulunmuşlar, Allah'ın kendine: ''Sen olmasaydın eğer sen olmasaydın yaratmazdım kâinâtı'' sözüyle hitâp ettiğini söylediğini iddiâ etmişlerdir.

Uydurma olan ve bâzı bid'at ehlinin bid'atlerine delîl olarak kullandıkları başka bir hadîs daha var.

Bu bid'atleri, Allah'ın isim ve sıfatlarından gayrısıyla ve sâlih ameller dışında gayr-i meşrû bir tevessülde bulunmalarıdır.

Ehl-i hadîsten kimisinin değersiz bir isnâd ile Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den rivâyet ettiği bu hadîse göre Allah Âdem aleyhisselâm'ı yarattığında ve o da günaha girdiğinde: "Yâ rabbi! Muhammed'in hatırına beni mağfiret et." demiş, Allah da: "Muhammed'in kim olduğunu nereden bildin?" buyurmuştur.

Âdem: "Başımı arşa doğru kaldırdım ve arşın ayağında

"Lâ ilâhe illallah, Muhammedu'r-Rasûlullah" yazısını gördüm.

O zaman anladım ki yaratılmışlardan sana en sevgili gelen Muhammed'tir."

Allah da: "O halde Muhammed'in hatırına seni bağışladım. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım." demiştir.

Bu hadîs bazı hadîs kitaplarında rivâyet ediliyor olsa da, az önceki hadîs gibi şiddetlice zayıftır. Bunun beyânı te'lîf ettiğim bazı kitaplarda mevcuttur. Bunlardan birisi de "et-Tevessül Envâuhu ve Ahkâmuhu' isimli kitaptır. Şâhit olan kısmı şu ki, Allah azze ve celle mahlukâtı ancak hiçbir ortağı olmaksızın yalnızca kendisine ibâdet etmeleri için yaratmıştır.