«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Akîdede Çok Önemli İki Kitap

Şeyh Abdurrahman b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Allah size ihsân buyursun. Mısır'dan Ahmed şöyle diyor: Es-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuh. Şeyhimiz, Allah sizi korusun, sizi mubârek kılsın. [İlme] yeni başlayanlar için akîdede hangi kitapları tavsiye edersiniz?

 

Cevap: La ilâhe illallah, Lâ ilâhe illallah

Bu soru dün ve ondan önceki gün de sorulmuştu. Ben akîdede dâima şu iki kitabı öneriyorum. [Onlardan ilki] altmış yedi bab olarak tertîb edilmiş Muhammed b. Abdulvehhâb'a ait Kitâbu't-Tevhîd'dir. Kitâbu't-Tevhîd ibâdet tevhîdini beyân eden [bir takım] nasları ve eserleri içeriyor. Hatta rubûbiyyet ve isim-sıfat tevhîdini de [içeriyor.] Lâkin ilk maksad ibâdet tevhîdini, onun zıttı olan büyük ve küçük şirki ve tevhîdi zedeleyen şeyleri beyân etmektir. Bu kitapta pek çok hayır var. Onda "Allah buyurdu ki:" ve "Rasûlullah dedi ki:" dışında başka bir şey yok. Allah teâlâ nın şu buyruğu ile ilgili bab, Rasûlullah dedi ki: [gibi...]

[Önerdiğim] ikinci kitap ise İbn Teymiyye'ye ait el-'Akîdetu'l-Vâsıtiyye'dir. O, bu kitabında Ehli Sünnet ve'l-Cemâat'in -[Allah'ın] sıfatlarında olduğu gibi- [diğer bidat fırkalarından] ayrıldığı meselelerdeki akîdesini ihtisâr etmiş. Allah'ın kelâmı, Kur'ân, ru'yet ve benzeri meselelere de husûsen değinmiştir.